top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo spravuje Vaše údaje:

Souhlas udělujete fyzické osobě, Tereza Šimečková, IČ: 19128622, se sídlem Za Šmatlíkem 794, Praha 4 – 14900, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

 • Identifikační údaje

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o zdravotním stavu

 • Osobní údaje související s poskytováním zdravotní péče

Rozsah evidovaných údajů vyplývá z platné právní úpravy, cokoliv navíc evidujeme pouze s Vaším písemným souhlasem.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujeme, když:

 • dochází k plnění smlouvy o poskytnutí služby nebo produktu;

 • plníme právní povinnosti, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

 • tyto údaje zpracováváme v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti).

 

K jakým účelům Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 • K evidenci zdravotnické dokumentace a plnění smluvního vztahu při poskytování zdravotnických služeb. Vycházíme při tom z našich zákonných povinností správce coby zdravotnického zařízení, a to na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 • Pro naše osobní účely, k ochraně našich práv a oprávněných zájmů, kdy vyhodnocujeme možná rizika a sledujeme kvalitu námi poskytovaných služeb.

 • V neposlední řadě jsou to i obchodní a marketingové účely. V případě, že byste nesouhlasili s obdržením obchodních sdělení a informací o novinkách v našem portfoliu produktů, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Jak jsou Vaše údaje chráněné a kdo k nim má přístup:

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se snažíme maximálně omezit jejich manipulaci a přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým máme Váš souhlas nebo které vyplývají ze zákona. Osobní údaje eviduje Správce osobních údajů, avšak mohou je pro Správce zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci), např. dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností. I ty jsou samozřejmě zavázány k ochraně osobních údajů zákonem a dodržování mlčenlivosti. Údaje předáváme jen v rozsahu, který je pro splnění smlouvy nezbytně nutný. Vaše osobní údaje také sdělujeme při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, týká se to zejména daňové a účetní povinnosti. Všechny Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • Máte právo na informace o osobních údajích, které zpracováváme, a přístup k nim.

 • Můžete si vyžádat informace, jakým způsobem jsou tyto údaje evidovány.

 • Máte právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit.

 • Můžete si vyžádat vymazání svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých informací.

 • Můžete požádat o přenesení údajů.

 • V určitých případech máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů.

 • Můžete vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Také máte možnost podat stížnost vztahující se na zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme:

Právní předpisy stanoví dobu nezbytně nutnou pro zpracovávání osobních údajů, ta se odvíjí od plnění platné smlouvy či zajištění vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Dobu zpracování určuje také Váš souhlas či jeho odvolání. Poté se Vaše osobní údaje likvidují v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktujte nás:

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů nám napište na e-mail: info@preventoh.cz.

bottom of page